• Dudullu OSB'ye Ulaşım

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’nın Alınma Amacı Nedir?

Ruhsat Verilmesinin Amacı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, işyeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırmak amacını taşır.  Birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde, yetkililerce denetlenerek işyerlerinin çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak, hava, su ve toprağın kirlenmemesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili Kanun ve Yönetmelik

Ruhsatlar, işyerlerinin faaliyetine göre sıhhi ve gayrısıhhi müesseseler olarak verilir. Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır. Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgeleri’ne bırakılmıştır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği hükümlerince GSM ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.

Ruhsatlar İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ve Nasıl Alınır?

 • Yetkili Müdür Sözleşmesi

  İşletmenin faaliyetine göre yönetim kurulu tarafından tayin edilen sorumlu müdür ile yapılan sözleşme (1. sınıf GSM’lerde zorunlu olmakla birlikte yetkili müdürün mühendis olması şarttır).
 • Olumlu İtfaiye Raporu

  Olası bir yangın durumunda alınması gerekli önlemlerin yeterliliği hakkında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen rapor.
 • İSKİ Görüşü

  Her firma İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ ye müracaat ederek, ruhsat için görüş alacaktır. İSKİ tarafından gerekli görülürse DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) alacaktır.
 • ÇED Raporu

  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilir. İl Müdürlüğü’ne başvuru yapan firmaların, gerek görüldüğü takdirde proje tanıtım dosyası hazırlayarak yürüttükleri işlemler sonrasında “ÇED kapsam dışı” veya “ÇED gerekli değildir” ibaresi ile aldığı rapordur.
 • Çevre İzni

  Çevrenin korunması amacıyla, ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir. Çevre izni, çevrenin korunması ile ilgili mevzuatlar kapsamında  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilen; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

 • Sanayi Sicil Belgesi

  “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilir.

 • Makine Yerleşim Projesi

  (Varsa buhar kazanı, kompresör, vinç, ısıtma, soğutma, elektrik tesisatı,motor listesi,ve güç tablosu,1/50 ölçekli çizilecek odaya kayıtlı SMMH belgesi olan Makina veya Elektrik Mühendisi tarafından imza edilecek, proje 2 nüsha olacaktır.)
 • Muayene Raporu

  Periyodik muayeneye tabi cihazların (kompresör, vinç, lift, asansör, buhar kazanı vb.)TMMOB’ye kayıtlı makina mühendisi tarafından muayenesinin yapıldığına dair rapor.

Bu evrakların yanı sıra;

 • Başvuru beyan formu,
 • Kira kontratı,
 • Kooperatiflerde faaliyet gösteren işletmelerden, faaliyetinin uygun olduğuna dair kooperatif yönetimi onaylı yazı,
 • Tapu senedi fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Ticari sicil gazetesi-imza sirküleri ve
 • Yetkili kişiye ait nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi veya ikametgah senedi istenir.

Sonuç olarak, bölgemiz dahilinde faaliyet gösteren ve faaliyeti OSB kanunu ve yönetmeliğine uygun olan yapı kullanma izin belgesine sahip tüm işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu vardır. Ruhsatsız çalışan veya ruhsatını almayan işyerleri hakkında  kapatmaya kadar süregelen hukuksal işlemler uygulanır.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMA İZNİ / LİSANS VERİLEN FİRMALAR ve DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN:

https://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468